header image

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Szabályzat, Tájékoztató és Nyilatkozat célja, hogy az
IRODAREX Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.
(Székhely: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 56.,
adószám: 12337806-2-42,
képviselője: Izsák A. Judit ügyvezető)
a továbbiakban Adatkezelő üzleti tevékenységével kapcsolatos személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A természetes személyeknek személyes adatai kezelésére vonatkozóan
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.irodarex.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.§§§§§§§§

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: IRODAREX Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.
(rövidített név: IRODAREX Kft.)
Székhely: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 56.
E-mail: info@irodarex.hu
Telefon: 06 (70)949 08102.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

IRODAREX Kft. a személyes adatok:

  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
  2.  gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, a potenciális üzleti partner egyértelmű azonosítása céljából.
  3.  körét az egyértelmű azonosításhoz szükséges minimális adatmennyiségre korlátozza.
  4. kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések által biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme
  5. tárolását úgy végzi, hogy az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, és a megfelelés igazolásáért.

 

3. ADATKEZELÉSEK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Érdeklődő
neve,
telefonszáma,
e-mail címe.

Az adatgyűjtés célja: szolgáltatásunk után érdeklődő azonosítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: törlési igény esetén azonnal.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők:
Izsák A. Judit ügyvezető,
Sántha Pál adatkezelő.

A személyes adatokat az adatkezelők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá a hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonását.

Az adatkezelésben érintett személy a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

- postai úton a 1165 Budapest, Hunyadvár u.56 címen,
- e-mail útján az info@irodarex.hu e-mail címen,
- telefonon a 06 (70) 949 0810 számon.

4.  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az érintett hozzájárulása,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, különösen:
"A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek."

5. Tájékoztatjuk továbbá internetes felületünk minden használóját az alábbiakról:

  • Az adatkezelés internetes felületünk használójának hozzájárulásán alapul.
  • Weblapunk felkeresőit nem követjük.
  • A kapott adatokat titkosan tároljuk, harmadik félnek tovább nem adjuk, nyilvánosságra nem hozzuk.
  • Az adatok felhasználása kizárólag a partner által kezdeményezett üzlet érdekében történik.
  • E-mail marketing célra a megadott adatokat nem használjuk.

 

Budapest, 2018.08.02